Contacts: +359/3581 2105 office@belana.bg

Политика по околната среда


ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ „БЕЛОВО“ АД е ориентиран към минимизиране въздействието си върху околната среда, чрез контролиране на своите дейности, продукти и услуги. За тази цел дружеството развива и поддържа Система за управление на околната среда, съгласно изискванията нa стандарт IS0 14001. Системата се прилага към основната дейност, свързана с производство на тишу и конвертиране.

Принципите на нашата Политика за околната среда са следните:

9

Широко прилаган ангажимент за непрекъснато подобряване на практиката в посока към предотвратяване и/или намаляване въздействието върху околната среда

9

Оценка на значимите аспекти свързани с консумацията на природни суровини, замърсяване компонентите на околната среда при отчитане на действащи законови и други изисквания и ефективното им управление

9

Стриктно спазване на законовите изисквания за опазване на околната среда

9

Запознаване с интересите пo опазване на околната среда на свързаните заинтересовани страни – партньори, доставчици, клиенти, централни и местни власти, неправителствени организации и граждани;

9

Настоящата политика определя рамката за установяване и преглед на целите и задачите на Общото събрание

Прилагане на политиката

Hиe прилагаме тази наша политика чрез:

9

Идентифициране и оценяване дейността на компанията и въздействието и върху околната среда;

9

Въвеждане на съвременни технологии , актуализирани производствени практики и екологично чисти суровини;

9

По-нататъшно разширяване на Системата за управление на околната среда , за предотвратяване и намаляване въздействието върху околната среда;

9

Ефективно използване на суровини и енергия;

9

Насърчаване на екологично съзнание в персонала на фирмата;

Целият персонал на ЗХ Белово се ангажира в подкрепа на политиката на компанията за околната среда , в нейното ежедневно прилагане и полагане на усилия за подобряване ефективността в грижата за околната среда.

Ecolabel

Продуктите на Белана бяха първите в България на които бе предоставено от Министерството на Околната среда и водите, правото да използват екомаркировката на Европейския съюз EU Ecolabel. Брандираните продукти „Белана” попадат в категорията „Тишу хартия” като необходимите екологични критерии са посочени в Решение на комисията № 2009/568 / EC от 9 юли 2009 и се прилагат към целия производствен цикъл – от приемане на суровините в завода до навиване на хартиената ролка.
Конкретните критерии са насочени към :

9

Намаляване на изпускането на токсични или еутрофни вещества във водите;

9

Намаляване на консумацията на енергия и свързаните с това емисии във въздуха;

9

Намаляване на въздействието за околната среда или здравни рискове, свързани с употребата на опасни химикали;

9

Насърчаване на използването на хартиени влакна , произведени по устойчив начин;

9

Прилагане на принципите за опазване на горите;

Екомаркировката на ЕС е доброволен ангажимент и се фокусира върху производството и потреблението на стоки и услуги с намалено отрицателното въздействие върху околната среда, здравето, климата и природните ресурси през целия им жизнен цикъл. Логото на Екомаркировката на ЕС върху опаковките уверява потребителите , че конкретните продукти, са произведени при достигане на най-високи екологични показатели на пазара на ЕС, което ги прави лесно разпознаваеми при избор на „зелени продукти“ .

Брандираните продукти „Белана“ с екомаркировката на ЕС, са екологично чист избор, винаги до вас, за задоволяване на ежедневните ви нужди. По този начин продуктите на Белана дават възможност на потребителите да допринесат за устойчивостта на околната среда, следвайки ежедневната си рутина и навици . Белана дава възможност на потребителите не само да развиват екологично съзнание , но на практика да участват в усилията за по-добро бъдеще на околната среда .

Share This