Политика по околната среда

ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД се стреми да произвежда и доставя качествени продукти, които напълно отговарят на изискванията, като в същото време контролира и минимизира въздействието на своите дейности и процеси върху околната среда.

Стремежът към постигане на резултатност по отношение на качеството се изразява в определяне на конкретни цели по качество в три основни направления:

 • Намаляване на процента брак при производство на хартия и готови продукти
 • Намаляване броят на рекламации от клиенти на външни и вътрешни пазари
 • Постигане на по-добра резултатност при дообработващо производство

Oбщи и конкретни цели

Дружеството определя общи и конкретни цели, за да гарантира постигането на резултатност по отношение на околната среда, които са:

Управление на въздействието върху източниците на вода, енергия и суровини

 • Намаляване консумацията на свежа вода за тон произведена продукция с 1% в сравнение с предходната година
 • Намаляване консумацията на електроенергия за тон произведена продукция с 1% на година
 • Намаляване консумацията на топлоенергия за тон произведена продукция с 1% на година
 • Намаляване загубата на влакна за тон произведена продукция с 1% на година
 • Намаляване разхода на природен газ с 1% на година чрез подобряване процеса на горене

Управление на генерираните отпадъци в резултат на фирмени дейности, с цел предотвратяване замърсяването на околната среда:

 • Намаляване на генерираните отпадъци в резултат от дейността с 1% годишно
 • Намаляване на производствения отпадък – утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им (код 03 03 11), с 1% годишно

Минимизиране на замърсяването на въздуха и изпусканите газови емисии

 • Поддържане на индивидуалните ограничения за емисии във въздуха

Минимизиране замърсяването на водоприемника, в резултат заустването на отпадни води

 • Подобряване качеството на отпадните води зауствани в река Марица

Повишаване фирмената култура и осъзнатост по отношение опазване на околната среда

 • Осигуряване на компетентност и осъзнатост на персонала, чиито дейности оказват въздействие върху околната среда, чрез обучения и организационни мероприятия

Дружеството е определило сроковете, отговорните лица, необходимите ресурси и индикатори за изпълнение на общите и конкретни цели, в План за постигане на целите по качество и Рамкова програма за изпълнение на целите по околна среда.

Ecolabel

Продуктите на Белана бяха първите в България на които бе предоставено от Министерството на Околната среда и водите, правото да използват екомаркировката на Европейския съюз EU Ecolabel. Брандираните продукти „Белана” попадат в категорията „Тишу хартия” като необходимите екологични критерии са посочени в Решение на комисията № 2009/568 / EC от 9 юли 2009 и се прилагат към целия производствен цикъл – от приемане на суровините в завода до навиване на хартиената ролка.
Конкретните критерии са насочени към:

 • Намаляване на изпускането на токсични или еутрофни вещества във водите;
 • Намаляване на консумацията на енергия и свързаните с това емисии във въздуха;
 • Намаляване на въздействието за околната среда или здравни рискове, свързани с употребата на опасни химикали;
 • Насърчаване на използването на хартиени влакна , произведени по устойчив начин;
 • Прилагане на принципите за опазване на горите;

Екомаркировката на ЕС е доброволен ангажимент и се фокусира върху производството и потреблението на стоки и услуги с намалено отрицателното въздействие върху околната среда, здравето, климата и природните ресурси през целия им жизнен цикъл. Логото на Екомаркировката на ЕС върху опаковките уверява потребителите , че конкретните продукти, са произведени при достигане на най-високи екологични показатели на пазара на ЕС, което ги прави лесно разпознаваеми при избор на „зелени продукти“.

Брандираните продукти „Белана“ с екомаркировката на ЕС, са екологично чист избор, винаги до вас, за задоволяване на ежедневните ви нужди. По този начин продуктите на Белана дават възможност на потребителите да допринесат за устойчивостта на околната среда, следвайки ежедневната си рутина и навици . Белана дава възможност на потребителите не само да развиват екологично съзнание, но на практика да участват в усилията за по-добро бъдеще на околната среда.