ОБЩИ УСЛОВИЯ НА FACEBOOK ИГРА

1. ОРГАНИЗАТОР

Игра : Facebook играта се организира и провежда от „ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ – БЕЛОВО“ АД, ЕИК: 822104867, с адрес на управление: ул. „Дъбравско шосе“ № 1 А наричан за кратко ОРГАНИЗАТОР.

2. УСЛОВИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1 Общите условия ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Конкурса на интернет адрес: ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО | Индустриални продукти и домакински изделия от тишу (belana.bg)

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от официалното им публикуване на: ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО | Индустриални продукти и домакински изделия от тишу (belana.bg)

2.3 В Конкурса участват всички лица, които са спазили условията.

2.4 С участието си в Играте участникът декларира, че е съгласен с настоящите Общи условия.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1 Facebook играта се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Играта стартира на 15.08.2022 г. и приключва на 31.12.2022 г. в 23:59 ч. („Период на Конкурса“) като Играта ще се състои от седмични мини седмични игри („Мини седмични игри“) , за които са валидни настоящите Общи условия.

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО | Индустриални продукти и домакински изделия от тишу (belana.bg)

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. За участие в игрите участниците следва да разполагат с активен профил във Facebook.

5.2. Игрите на официалната страница на „Завод за хартия-Белово“ АД във Facebook се провеждат по следния начин: всеки, който иска да участва в игрите, трябва да посети официалната Facebook страница на „Завод за хартия-Белово“ АД на адрес: https://www.facebook.com/Belana-107932392023737 и да изпълни предвидените в публикацията, анонсираща съответната игра, условия за участие.

5.3 В играта не могат да участват служители на „Завод за хартия – Белово“ АД. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за „Завод за хартия – Белово“ АД, както и техни роднини по права и съребрена линия до втора степен (включително деца, родители, братя, сестри, съпрузи). В случай, че Организаторът установи нарушение на изискванията по настоящата т. 5.2., участникът ще бъде дисквалифициран.

5.4. Участието в Играта, както и в мини седмичните игри НЕ е обвързано с настоящо закупуването на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора или трети лица, нито с физическо посещение на адреса на управление на Организатора или с други артикули или услуги от търговски обекти на Организатора.

5.5. За да се регистрирате за участие в играта участникът трябва да изпълни някое от следните действия във Facebook (кумулативно или алтернативно при различните мини седмични игри):

– да коментира публикация в официалната страница на Организатора във Facebook;

– да сподели публично публикация в профила си;

– да добави снимка като коментар под публикация в официалната страница на Организатора във Facebook или действие сходно на гореизброените.

С извършване на някое от гореизброените (кумулативно и алтернативно в зависимост от съответната мини седмична игра) всеки участник приема настоящите условия на играта.

5.6. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме инициалите (първа буква от име и фамилия) или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им, които те вече са предоставили в социалната мрежа Facebook.

6. МЕХАНИЗЪМ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Играта се организира в Интернет, на официалната Facebook страница на “Завод за хартия – Белово“ АД.

6.2 Награди: Видът и броят на наградите/наградата в игрите, провеждани от HMI във Facebook, се обявява/т с публикуването на анонсиращия пост за всяка игра. Пазарната цена на наградите е винаги на стойност до 100 (сто) лева и е под формата на продукти от асортимента на „Завод за хартия – Белово“ АД. Всеки участник има право да получи само една награда, освен ако в конкретните условия на играта не е изрично посочено друго. Наградата/наградите не може да се предостъпва/т на друго лице.

6.2. Печелившите лица се теглят на случаен принцип, измежду всички участници, изпълнили правилно конкретните изисквания за участие в съответната игра на стената на „Завод за хартия – Белово“, освен ако в анонсиращия пост за конкретната игра не са указани други условия за определяне на печелившите, в който случай се прилагат условията за конкретната игра.

6.3 Наградата ще бъде предадена при приключване на съответната седмична мини игра.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 Печелившият се избира чрез томбола на случаен принцип и ще бъде обявен на официалната страница на Организатора във Facebook..

7.2 Представител на Организатора ще се свърже с победителя на лично съобщение за уточняване начина за получаване на наградата.

7.3 Наградата може да се получи и предоставяне на документ за самоличност с предварителна уговорка с представител на Организатора.

7.4 Победителят няма право на паричната равностойност на наградата.

7.5 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 5-дневен срок от края на Играта за получаване на наградата, той губи правото си да получи наградата.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1 Организаторът не отговаря за погрешно предоставена информация от участниците в тази игра.

8.2 Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и Instagram и не трябва да се свързва със съответните социални мрежи.

8.3 Решението за дисквалификация на участник е изцяло на Организатора. Той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Общите условия.

8.4 Играта по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

9. ПРАВНИ СПОРОВЕ

9.1. Организаторът не носи отговорност в случай на бъдещи претенции, основани на условията на играта, които участникът е приел, освен в случай на умисъл или груба небрежност.

9.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в игрите, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай, че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до компетентните институции за разрешаване на спора.

10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10. 1Организаторът на играта на играта обработва минимален набор от лични данни на участниците в Играта (единствено наличните такива във Facebook профилите на участниците). Обработката на личните данни се осъществява съгласно българското законодателство за защита на личните данни. Повече за начина на обработване на лични данни от страна на Организатора може да намерите в Политиката за поверителност.

„Политика за поверителност“ е налична тук: Политика за поверителност | ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО (belana.bg)

11. ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази игра всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, профилно име в Facebook могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook и Instagram профили, като Организаторът не дължи за това заплащане или обезщетение.

Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби, форсмажорни или други сходни обстоятелства.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. Всеки участник в онлайн игрите на „Завод за хартия – Белово“ АД се счита за уведомен и запознат с тези правила и съгласен с условията. Вземайки участие в игра, провеждана на Facebook страницата на „Завод за хартия – Белово“ АД. Участниците се съгласяват с настоящите Правила и условия на игри във Facebook и декларират, че са запознати с тях, приемат ги и се задължават да ги спазват.

12.2. С включването си в дадена игра, както и с публикуване на каквото и да е съдържание на страницата на „Завод за хартия – Белово“ АД във Facebook, Участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари и/или публикации да бъдат използвани от Организатора на Играта за целите и нуждите на Играта и в частност дават съгласието си за публичното им показване на страницата на „Завод за хартия – Белово“ АД във Facebook.

12.3. С участието си в дадена игра всеки участник приема и дава изричното си съгласие потребителското му име и профилна му снимка да бъдат публикувани на Facebook страницата на „Завод за хартия – Белово“ АД с цел обявяване на печелившите в съответната игра.

12.4. Участниците декларират, че ако други лица присъстват на снимки, публикувани от тях на Facebook страницата на „Завод за хартия – Белово“ АД във връзка с провеждана Игра, тези други лица имат навършени 14 години, както и че Участниците са получили съгласието на тези лица (когато същите са над 18 години) или респ. съгласието на техните родители, настойници или попечители (когато лицата са над 14, но под 18 години) снимките с тях да бъдат публикувани съгласно условията на Играта. Ако на снимката, с която Участник е участвал в Играта и e определен за печеливш присъства и негово дете, се счита, че с участието си в Играта Участникът е дал съгласие по предходното изречение и по отношение на детето си.

12.5. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили във Facebook, или използват софтуер с цел повече участия в игрите и нарушават механизма им ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена награда, в случай, че са били селектирани като победители. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение (и без да дължи каквото и да е уведомление) Участници, които по какъвто и да било начин нарушават настоящите правила. Дисквалифицираните Участници губят правото да участват и/или да получат награда от съответната игра.

12.6. Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата на „Завод за хартия – Белово“ АД всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора е окончателно.

12.7. Оспорването на резултатите от игрите, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник нямат действие спрямо Организатора.

12.8. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на играта (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.

12.9. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящите игри.

Благодарим Ви за спазването на тези правила и Ви пожелаваме успех!

Настоящите Правила влизат в сила от 15.08.2022 г.